Meb personel, SGK gün sayısı sorgulama, SGK Hizmet Dökümü

Edirne Enez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Personel alımı ilanı

Edirne Enez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Adaylardan aranan özellikler: Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi

Başvuru tarihleri: 26.06.2013 tarihinde sona erecektir. Sözlü sınav 01.07.2013 Pazartesi günü saat 10.00’da

Çalışma süresi: Daimi

İlanın ayrıntıları aşağıdadır…

EDİRNE / ENEZ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAİMA VE DAYANIİMA VAKFI BAİKANLIĞI SÖZLEİMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7) İş tecrübesine sahip olmak

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat,

Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, İstatistik, Psikoloji,

Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olmak.

3- Mülakatta başarılı olduğu taktirde Enez ilçesinde ikamet etmeyi yazılı olarak kabul ve taahüt etmek.

4- İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

5-Sosyal yardım başvuru sahiplerinin, Sosyal İnceleme kapsamında ikamet ettiği bölgede çevre incelemesini yapabilmesi ve bölgede yaşayanlardan bilgi toplayabilmesi için Enez İlçesinde 6 aydır ikamet ediyor olmak ve yeterli çevre bilgisine sahip olmak.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek , fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedecektir)

8- Askerlik ile ilişiği bulunmadığına dair belge.

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel Şartları taŞıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.

3-SINAVA BAİVURU VE SINAVA İLİİKİN BİLGİLER

1- Başvurular 26.06.2013 Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecektir. Bu tarihe kadar başvuruların

http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yapılması gerekmektedir.

2-Sözlü sınav 01.07.2013 Pazartesi günü saat: 10.00’ da İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonunda

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

3- Sözlü sınava katılmak üzere sistem üzerinden KPSS puanı sıralamasına göre en yüksek puandaki 3 kişi sözlü sınava sistem üzerinden çağrılacaktır. Ayrıca www.enez.gov.tr adresinden de duyrulacaktır.

4- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

5- Sınav sonuçları Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacaktır

6-Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7-Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

8-Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımı gerçekleştirme hakkına sahiptir.

9–Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİİİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Enez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2

Enez / Edirne

Enez SYD Vakfı : (284) 811 63 94

e-posta : enezkaymakamligi@gmail.com

BaŞvurular elektronik ortamda http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yapılması gerekmektedir.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz